Aktivnosti v okviru Slovenske Pametne Specializacije

Sintezni prikaz vloge in kompetenc KCjev v generičnih problemskih domenah pametne specializacije

 

Kompetenčni centri so instrument, ki se umešča v sredino prostora med JRO in gospodarstvom.  Njegove pomembne značilnosti, pomembne za učinkovito pametno specializacijo, so:

•     Uravnoteža push novih znanj raziskovalcev in pull poslovnih ciljev podjetij, ki delujejo na trgu; s tem omogoča pritok novih znanj in vzorcev tako v novi tehnološki segment gospodarstva kot v tradicionalne segmente

•     Je edini delujoč instrument, v katerem JRO tudi nastopajo kot sovlagatelji v RR, kar omogoča oblikovanje skupnih ciljev, pa tudi stimulira inovacijske procese v akademski sferi

•     Je edini instrument, ki prepoznava in izvaja, da se v procesih verige vrednosti nosilec zamenja  in preide od nosilca znanja v določeni problemski domeni na nosilca (nosilce) uvajanja rešitev na trg. Šele ta zamenjava vzpostavi potrebni uravnotežen vpliv obeh polov.

Kompetenčni centri v Sloveniji  so večinoma postavljeni v horizontali – na eni od pomembnih infrastrukturnih tehnologij, ki imajo zaradi svoje infrastrukturnosti večji ali manjši multiplikacijski učinek na različna industrijska in družbena področja. Zato so RR projekti v okviru kompetenčnih centrov usmerjeni v:

  • Razvoj tehnoloških rešitev na relevantnih problemskih domenah – področjih uporabe, ki za partnerje pomenijo relevantno tržno priložnost
  • Razvoj generičnih tehnologij, še posebej v relevantnih problemskih domenah

Pri tem so  KCji postavljeni v prioritetna področja, oblikovana na osnovi RISS. Zato se že s svojimi programi eden od osnovnih »gradnikov« strategije pametne specializacije.

Ti dve značilnosti sta vplivali na to, da so KCji gradili svoje kompetence v generičnih problemskih domenah, ki so presečna, torej kjer sodeluje več tehnoloških področij skupaj. To omogoča integracijo teh tehnologij v produktih, storitvah in sistemih, ki imajo večjo stopnjo komplesnosti in so bliže trgu uporabnikov, kar neposredno vpliva na velikost prodaje in višino dodane vrednosti; istočasno pa povečuje možnosti za ustvarjanje lastnih blagovnih znamk.